O nás

Naše aktivity

Přejeme Vám hezký den a vítáme Vás na webových stránkách  Senioři České republiky městské organizace Ostrava, pobočný spolek.

  • Na naších stránkách poskytujeme základní informace o naši organizaci , která působí v rámci města Ostravy. Najdete zde informace o činnosti zvoleného výboru městské organizace o aktivitách a činnosti našich zájmových skupin a také o problematice, která souvisí se zájmy nás důchodců- seniorů.působí v rámci města Ostravy. 

Jsme nejpočetnějším občanským sdružením seniorů v Ostravě s počtem více jak 460 registrovaných členů- seniorů , téměř ze všech městských obvodů Ostravy.

Naším cílem je celoroční naplňování volného času seniorů Statutárního města Ostravy konkrétními, všestrannými prospěšnými aktivitami podle zájmu , času a zálib členů. Volnočasové aktivity považujeme za neoddělitelnou součást sociální a zdravotní péče o seniory.

Činnost a aktivity jsou realizovány a koordinovány zvoleným jedenáctičlenným výborem MOSČR , který se schází jedenkrát měsíčně a pětičlennou revizní komisí. Jedenkrát za čtvrtletí se také schází vedoucí jednotlivých zájmových skupin spolu s členy výboru.

Naši členové se aktivně podílí na činnosti :

  • v Krajské radě Senioři  České republiky Moravskoslezského kraje
  • v Koordinační radě seniorů města Ostravy
  • v pracovní podskupině SENIOŘI - volnočasové aktivity seniorů - Komunitního plánování sociálních služeb SMO
  • v Krajské radě seniorů Moravskoslezského kraje

Jak jsme začínali

Trochu historie

V rámci Statutárního města Ostravy působí městská organizace Svazu důchodců ČR /MOSD/ již od roku 1990. zasedáa zvolení prvního výboru se konalo ve velké zasedací síní Magistrátu města Ostravy 26.listopadu 1990

Prvním předsedou byl zvolen p. Oldřich Haussner. Tuto funkci vykonával do 31.01.1997

Prvním obdobím od roku 1990 bylo období, kdy se do MOSD přihlašovali hromadně důchodci ze zrušených bývalých agitačních středisek a v jednotlivýcg obvodech se vytvářeli organizace Svazu důchodců České republiky. Jejich úkolem bylo prosazovat u obvodních úřadů podporu aby v nich mohli důchodci trávit svůj volný čas a organizovat zájmovou a klubovou činnost.

Vytvořila se i pobočka Střediska sociální pomoci a služeb Svazu důchodců ČR s Ústředím v Praze. Seniorům byla poskytována služba, pečovatelská služba a to přímo v bytech seniorů o svátcích, sobotách a nedělích. Bylo to v době, kdy ještě nebyla poskytována tato služba v plném rozsahu státními orgány, neziskovými organizacemi a sociálními odbory úřadů městských obvodů. Byla zřízena i kvalifikovaná právní poradna. Měli jsme i vlastní cestovní kancelář -Důchodku Vedoucím pobočky Centra sociální pomoci a služeb Svazu důchodců ČR byl jmenován předseda MOSD p. Oldřich Haussner.

Kumulace funkce předsedy MOSD a vedoucího pobočky se neosvědčila. Novým vedoucím pobočky Centra sociální pomoci a služeb Svazu důchodců ČR byl jmenován p. Otmar Kusák.

1.února 1997 byl do funkce předsedy MOSD zvolen p. Otmar Kusák tuto funkci vykonával do 15. května 2002. Do funkce vedoucího pobočkyCentra sociální pomoci a služeb byl jmenován p. Ing. Jaroslav Šala.

Přes veškerou snahu se nám nepodařilo udržet pečovatelskou skužbu, protože Ústředí centra sociální pomoci a skužeb v Praze nám nezajistilo pro rok 2002 účelovou dotaci z MPSV a z tohoto důvodu ani Magistrát města Ostravy nám nemohl poskytnout účelovou dotaci na pečovatelskou službu a poradenskou činnost.

Ve 2. čtvrtletí 2002 jsme byli nuceni ukončit poskytování pečovatelské služby v bytech klientů a kvalifikovanou právní poradenskou činnost.Pan Otmar Kusák byl jmenován / a je dosud / Čestným předsedou Svazu důchodcůČR, městské organizace Ostrava.

15.května 2002 byl na mimořádném shromáždění delegátů zvolen předsedou Svazu důchodců ČR, městské organizace Ostrava p. Stanislav Kaštovský. Funkci vykonával do 26.3.2008.

V roce 2004 byla naše organizace oceněna primátorem Statutárního města Ostravy p. Alešem Zedníkem a Centrem pro Komunitní práci Moravskoslezského kraje u příležitosti " Dne státnosti " diplomem a poděkováním za obětavou práci , kterou vykonáváme pro občany města Ostravy.

V roce 2007 byla naše dlouholetá členka paní Barbora Jalůvková vyhlášena Radou Statutárního města Ostravy Seniorkou roku 2007 s umístěním na 3. místě.

Současnou předsedkyní Svazu důchodců ČR o.s. městské organizace Ostrava je p. Anna Pinterová.
Byla zvolena na shromáždění delegátů 26. března 2008  a svou funkci vykonává dosud.

Protože v péči o seniory patří princip komplexnosti a neoddělitelnosti zdravotní a sociální služby, které seniorům umožňují jejich volný čas naplňovat aktivitami a činnostmi podle jejich zájmů, času a zdravotního stavu, zaměřujeme se v souladu s " Komunitním plánem sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava " na společenské, kulturní, vzdělávací a zájmové vyplňování volného času seniorů města Ostravy.


TĚŠÍME SE NA SPOLUPRÁCI S VÁMI. NEZŮSTÁVEJTE SAMI. JSME TU PRO VÁS.

NAŠE MOTTO : ABY ČLOVĚK NEBYL NIKDY SÁM.


Komu jsou naše stránky určeny

Naše stránky jsou určeny především seniorům, kteří svůj seniorský věk prožívají v přirozeném domácím prostředí, jsou relativně soběstační a netouží v umístění v domovech pro seniory a nevyžadují sociální a zdravotní služby poskytované dalšími subjekty.

Potřeby této skupiny seniorů jsou v současné době zcela zcela opomíjeny, nemají ani dostatečnou podporu v zákonech a ne vždy mají také podporu / až na některé vyjímky / ze strany odpovídajících orgánů státní správy.

Naše stránky jsou také určeny všem osobám, organizacím a obecně prospěšným neziskovým organizacím, které se o problematiku a potřeby seniorů zajímají a cítí povinnost se problematikou seniorů zabývat.