O  n á s

Z historie

Přejeme Vám hezký den a vítáme Vás na webových stránkách  ostravské městské organizace Senioři České republiky, p. s.

Na těchto stránkách poskytujeme základní informace o naší organizaci, která působí v rámci města Ostravy. Najdete zde informace o činnosti zvoleného výboru městské organizace o aktivitách a činnosti zájmových skupin a také o problematice, která souvisí se zájmy nás důchodců - seniorů. 

Jsme nejpočetnějším občanským sdružením seniorů v Ostravě s počtem asi 400 registrovaných členů - seniorů, téměř ze všech městských obvodů Ostravy i z jiných měst.

Naším cílem je celoroční naplňování volného času seniorů statutárního města Ostravy konkrétními všestrannými, prospěšnými aktivitami podle jejich zájmů, času a zálib. Volnočasové aktivity považujeme za neoddělitelnou součást sociální a zdravotní péče o seniory.

Činnost a aktivity jsou realizovány a koordinovány zvoleným jedenáctičlenným výborem MO SČR, který se schází jedenkrát měsíčně, a tříčlennou revizní komisí. Jedenkrát za čtvrtletí se také scházejí vedoucí jednotlivých zájmových skupin spolu s členy výboru.

Naši členové se aktivně podílí na činnosti:

  • v Krajské radě Senioři  České republiky Moravskoslezského kraje
  • v Koordinačním centru seniorů Ostrava
  • v pracovní podskupině SENIOŘI - volnočasové aktivity seniorů - Komunitního plánování sociálních služeb SMO
  • v Krajské radě seniorů Moravskoslezského kraje

Jak jsme začínali v dřívějším Svazu důchodců

Trochu historie

V rámci statutárního města Ostravy působila městská organizace Svazu důchodců ČR (MO SD) již od roku 1990. Konalo se zvolení prvního výboru ve velké zasedací síní Magistrátu města Ostravy -  26. listopadu 1990

Prvním předsedou byl zvolen Oldřich Haussner. Tuto funkci vykonával do 31. 1. 1997

Od roku 1990 bylo období, kdy se do MO SDČR přihlašovali hromadně důchodci ze zrušených bývalých agitačních středisek a v jednotlivých obvodech se vytvářely organizace Svazu důchodců České republiky. Jejich úkolem bylo prosazovat u obvodních úřadů podporu, aby v nich mohli důchodci trávit svůj volný čas a organizovat zájmovou a klubovou činnost.

Vytvořila se i pobočka Střediska sociální pomoci a služeb Svazu důchodců ČR s ústředím v Praze. Seniorům byla poskytována pečovatelská služba, a to přímo v bytech seniorů o svátcích, sobotách a nedělích. Bylo to v době, kdy ještě nebyla poskytována tato služba v plném rozsahu státními orgány, neziskovými organizacemi a sociálními odbory úřadů městských obvodů. Byla zřízena i kvalifikovaná právní poradna. Měli jsme i vlastní cestovní kancelář - Důchodku. Vedoucím pobočky Centra sociální pomoci a služeb Svazu důchodců ČR byl jmenován předseda MOSD Oldřich Haussner.

Kumulace funkce předsedy MOSD a vedoucího pobočky se neosvědčila. Novým vedoucím pobočky Centra sociální pomoci a služeb Svazu důchodců ČR byl jmenován Otmar Kusák.

1. února 1997 byl do funkce předsedy MOSD zvolen Otmar Kusák tuto funkci vykonával do 15. května 2002. Do funkce vedoucího pobočky Centra sociální pomoci a služeb byl jmenován Ing. Jaroslav Šala.

Přes veškerou snahu se nám nepodařilo udržet pečovatelskou službu, protože Ústředí centra sociální pomoci a služeb v Praze nám nezajistilo pro rok 2002 účelovou dotaci z MPSV a z tohoto důvodu ani Magistrát města Ostravy nám nemohl poskytnout účelovou dotaci na pečovatelskou službu a poradenskou činnost.

Ve 2. čtvrtletí 2002 jsme byli nuceni ukončit poskytování pečovatelské služby v bytech klientů a kvalifikovanou právní poradenskou činnost. Otmar Kusák byl jmenován čestným předsedou Svazu důchodců ČR, městské organizace Ostrava.

15. května 2002 byl na mimořádném shromáždění delegátů zvolen předsedou Svazu důchodců ČR, městské organizace Ostrava Stanislav Kaštovský. Funkci vykonával do 26. 3. 2008.

V roce 2004 byla naše organizace oceněna primátorem statutárního města Ostravy Alešem Zedníkem a Centrem pro komunitní práci Moravskoslezského kraje u příležitosti Dne státnosti diplomem a poděkováním za obětavou práci, kterou vykonáváme pro občany města Ostravy.

V roce 2007 byla naše dlouholetá členka Barbora Jalůvková vyhlášena Radou statutárního města Ostravy Seniorkou roku 2007 s umístěním na 3. místě.

______________________________________________________________________

Současnou předsedkyní Svazu důchodců ČR, o. s., městské organizace Ostrava je Anna Pinterová.
Byla zvolena na shromáždění delegátů 26. března 2008  a svou funkci vykonává dosud.

Protože v péči o seniory patří princip komplexnosti a neoddělitelnosti zdravotní a sociální služby, které seniorům umožňují jejich volný čas naplňovat aktivitami a činnostmi podle jejich zájmů, času a zdravotního stavu, zaměřujeme se v souladu s "Komunitním plánem sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava" na společenské, kulturní, vzdělávací a zájmové vyplňování volného času seniorů města Ostravy.

- Naše městská organizace získala titul Klub seniorů roku 2014, který uděluje statutární město Ostrava (viz foto níže).

- Klubem seniorů roku 2016 byla jmenována ZO Nová Bělá. Titul získala na základě výsledků ankety statutárního města Ostravy. 

- Seniorkou roku 2019 se stala předsedkyně naší MO Anna Pinterová. Titul jí udělilo statutární město Ostrava.

- Na podzim r. 2021 se změnilo sídlo městské organizace SČR. Přestěhovalo se z budovy Armády spásy (ul. M. Majerové v Porubě) do zrekonstruovaného objektu pobočky Knihovny města Ostravy ( Podroužkova ul. 1663/4). Tato změna nastala díky několikaleté spolupráci s KMO a vstřícnému přístupu její ředitelky Mgr. Miroslavy Sabelové.

- Dne 26. ledna 2022 v 15. ročníku ankety statutárního města Ostravy získala naše ZO 15 Kreativ s vedoucí Dášou Polanskou titul Klub seniorů roku 2021.

______________________________________________________________________


Foto: Naše městská organizace získala titul Klub seniorů roku 2014.


TĚŠÍME SE NA SPOLUPRÁCI S VÁMI. NEZŮSTÁVEJTE SAMI. JSME TU PRO VÁS.

NAŠE MOTTO: ABY ČLOVĚK NEBYL NIKDY SÁM.


Komu jsou stránky určeny

Naše stránky jsou určeny především seniorům, kteří svůj seniorský věk prožívají v přirozeném domácím prostředí, jsou relativně soběstační a netouží po umístění v domovech pro seniory a nevyžadují sociální a zdravotní služby poskytované dalšími subjekty.

Naše stránky jsou také určeny všem osobám, organizacím a obecně prospěšným neziskovým organizacím, které se o problematiku a potřeby seniorů zajímají a cítí povinnost se problematikou seniorů zabývat.